Arrangørene

Mathiesen Eidsvold Værk ANS

Mathiesen Eidsvold Værk ANS er en gammel familiebedrift med røtter tilbake til 1671. Dagens eiere representerer 10. og 11. generasjon i en ubrutt familierekke av eiere.

Virksomheten omfatter i dag skogbruk, jordbruk, eiendoms- og utmarksforvaltning samt ekstern entreprenørvirksomhet, eiendomsutvikling og kulturbasert reiseliv. Bedriftens eiendommer omfatter et totalareal på ca. 360 000 dekar. MEV driver langsiktig verdiproduksjon gjennom en faglig basert, fremtidsrettet og miljøvennlig ressursforvaltning. Årlig avvirkes ca 60.000 m3 tømmer.
Se vår hjemmeside www.mev.no for mer informasjon.

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

Bioøkonomi baserer seg på utnyttelse og forvaltning av biologiske ressurser fra jord og hav, fremfor en fossil økonomi som er basert på kull, olje og gass. NIBIO skal være nasjonalt ledende for utvikling av kunnskap om bioøkonomi.

Gjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal instituttet bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.
NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Hovedkontoret er på Ås. Instituttet har flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo.
Se vår hjemmeside www.nibio.no

Det norske Skogselskap

Det norske Skogselskap er en uavhengig ideell medlemsorganisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk. Skogselskapet ble etablert i 1898. Selskapet har gått fra å sørge for gjenreising av norsk skog for 100 år siden til i dag å jobbe for en ny, jordnær, virkningsfull og moderne klimapolitikk.

Skogselskapets adresse er: Wergelandsveien 23B, 0167 Oslo. Telefon: 23 36 58 50.
E-post: info@skogselskapet.no
Se vår hjemmeside www.skogselskapet.no

For informasjon om utstillingskatalog og annonsering, kontakt:
Arnt Erik Isaksen, telefon 411 61 619, e-post: arnt.erik.isaksen@flexkommunikasjon.no

%d bloggers like this: